Trình tự thủ tục hồ sơ xin cấp phép quyền phân phối

Từ ngày 01/01/2009 công ty có vốn 100% vốn nước ngoài được phép thực hiện quyền phân phối mà không cần liên doanh. Vậy trình tự thủ tục, hồ sơ, xin cấp phép quyền phân phôi ra sao?

Theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP và Thông tư 09/2007/TT-BTM có nêu rõ các quyền:

– Quyền xuất khẩu

– Quyền nhập khẩu

– Quyền phân phối

Tùy thuộc vào ngành nghề mà Công ty của bạn muốn kinh doanh mà bạn xin cấp phép một trong ba quyền nêu trên. Thông thường thì các nhà đầu tư họ sẽ xin cấp phép cho cả 3 quyền: xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối. Nhà đầu tư có thể xin cấp phép cho những quyền này trong cùng một bộ hồ sơ xin giấy phép đầu tư, không cần phải tách riêng. Nếu bạn chỉ xin cấp phép quyền nhập khẩu thì không thể thực hiện quyền phân phối và xuất khẩu được.

Công ty 100% vốn nước ngoài, theo cam kết của Việt Nam với WTO và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM thì công ty 100% vốn nước ngoài có thể xin cấp phép quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Còn riêng đối với quyền phân phối, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chưa được thực hiện quyền này, mà phải thành lập liên doanh. Nhưng kể từ ngày 11/01/2009, thì doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có quyền xin cấp phép thực hiện quyền phân phối.

Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM có qui định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến vấn đề mua bán hàng hoá. Do vậy, hàng hóa nào không có trong danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của nhà nước hoặc theo lộ trình xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối nhà nước thì nhà đầu tư được quyền thực hiện và không cần theo lộ trình.

Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối phải do nhà đầu tư tự lập, vì không có form mẫu sẵn.

Trình tự thủ tục hồ sơ xin cấp phép quyền phân phối

Khi công ty bạn cần bổ xung thêm quyền thực hiện phân phối, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh phân phối.

Kết quả hình ảnh cho phép quyền phân phối

Hồ sơ bao gổm:

  • Đơn đề nghị xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (đính kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư và xác nhận tài khoản từ ngân hàng);
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án của nhà đầu tư;
  • Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện kinh doanh (về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động) mà dự án phân phối phải đáp ứng theo quy định của pháp luật;
  • Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);
  • Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
  • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

– Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

– Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

– Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);

  • h. Biên bản họp về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

– Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

– Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);

  1. Phụ lục điều chỉnh Điều lệ của công ty;
  2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư.

Trên thực tế, để có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơn xin cấp phép quyền phân phối rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, đòi người làm thủ tục phải có kinh nghiệm và kỹ năng tốt. Bạn hãy đến với Dịch vụ 3s chúng tôi để được các chuyên viên tư vấn mọi thắc mắc và các dịch vụ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của công ty chung tôi.

Dịch vụ 3S