Giảm thuế đất do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10-8-2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ. 

Trước tình hình thị trường bất động sản phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh căng thẳng, để giảm bớt gánh nặng phần nào cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Cụ thể, hồ sơ giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 gồm:
– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg.
– Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
Đối tượng được giảm là Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

DICHVU3S