Kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ ngày 01/01/2020

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2021 quy định tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ theo lộ trình và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021 nên điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, bộ luật 2019 quy định cụ thể như sau:

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

 • Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng
 • Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng
 • Năm 2023: Đủ 56 tuổi
 • Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng
 • Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng
 • Năm 2026: Đủ 57 tuổi
 • Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng
 • Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng
 • Năm 2029: Đủ 58 tuổi
 • Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng
 • Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng
 • Năm 2032: Đủ 59 tuổi
 • Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng
 • Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng
 • Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

 • Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng
 • Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng
 • Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng
 • Năm 2024: Đủ 61 tuổi
 • Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng
 • Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng
 • Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng
 • Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

Lưu ý:

– Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

DICHVU3S